Skip to content

GWYL FWYD A CHREFFT

GWYLFWYD2013GWYL FWYD A CHREFFT PORTMEIRION FOOD & CRAFT FESTIVAL

OEDOLION £4      PLANT £2

7 - 8 December 2013

11.00 yb tan 5.00 yh

CROESO

Croeso i Ŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion.

Yn sgil llwyddiant yr ŵyl gyntaf y llynedd gwelwyd cynnydd o 85% yn nifer y stondinau eleni gyda dros 70 o arddangoswyr yn dangos eu cynnyrch eleni.  Rydym yn falch o'r cyfle i roi llwyfan i gynhyrchwyr a masnachwyr gorau Cymru gan obeithio y cânt gynnydd a llwyddiant yn sgil arddangos eu cynnyrch yma.
 
Copi -o -P1020626Yn ogystal â chynnyrch lleol a chrefftau cain mae gennym raglen ddifyr o adloniant ac arddangosfeydd coginio i'ch diddori dros y penwythnos. Mae gennym gogyddion o fri wrth law i'ch difyrru wrth arddangos sut i greu prydau tymhorol blasus yn y babell goginio. Ac i'ch diddannu'n gerddorol mae gennym Seindorf yr Oakley, Lleisiau Mignedd, Côr Meibion Dwyfor, corau plant Ysgol y Gorlan ac Ysgol Cefn Coch a llawer mwy.

Gobeithio y cewch ddiwrnod i'w gofio a diolch yn fawr ichi am eich cefnogaeth.
eso i Ŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion.

Gobeithio y cewch ddiwrnod i'w gofio a diolch yn fawr ichi am eich cefnogaeth.


COGYDDION O FRI

 
Denise Baker-McClearn
Cogydd ac awdur bwyd yw Denise.  Sefydlodd ei chwmni arlwyo preifat Moel Faban Suppers yn 2009 a hi yw Cogydd Preswyl criw gŵyl y Green Man. Cyhoeddwyd ei  gwaith yn Elle Decoration, y Times a'r Huffington Post ac ar hyn o bryd mae wrthi'n adolygu ar gyfer gwefan British Street Food. Mae ei blog yn ymdrin ag arlwyo lleol, resetiau a straeon o bedwar ban.

Eamon Fullalove
Eamon oedd prif gogydd gwreiddiol a chogydd hyfforddiant bwyty Fifteen Jamie Oliver. Ers 2009 mae wedi bod yn canolbwyntio ar waith gyda'r ifanc ac mae bellach yn gyfrifol am ddatblygu cynlluniau hyfforddi ar gyfer ymddiriedolaeth Timpson ym mwyty Pioden y Môr, Rhosneigr, Ynys Môn. Mae'n byw yn Efailnewydd, Llŷn gyda'i wraig a'u dau blentyn.

Aled Williams
Dechreuodd diddordeb Aled William mewn coginio yng nghartref ei nain ar Ynys Môn. Yn ystod ei yrfa mae wedi gweithio efo Gordon Ramsey a Heston Blumenthal ac wedi teithio'r byd gyda'i waith. Mae bellach gartref ar Ynys Môn i fagu teulu ac wedi sefydlu bwyty Cennin ym Miwmaris lle mae'n falch i ddefnyddio'r gorau o  gynnyrch arbennig Môn mam Cymru.

Dai Chef
Brodor o Aberystwyth yw Dai, fe'i hyfforddwyd yn Hwlffordd ac yn 21 oed daeth yn gogydd sawsiau y Carlton Club yn Llundain. Aeth yn gogydd personnol i berchennog Simpsons cyn mynd yn Brif Gogydd Bryn Hywel lle gwnaeth ginio i Pavaroitti. Cyhoeddodd lyfr eleni ac ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Coginio y Ship, Traeth Coch, Ynys Môn.

ADLONIANT

Seindorf Arian yr Oakley

Bellach ar drothwy'r 150 oed! Fe'u ffurfwyd yn y Blaenau yn 1864. Enilllwyr llawer o'r prif wobrau ac yn gyfarwydd â llwyfannau'r prif neuaddau o'r  Brangwyn yn Abertawe i'r Albert yn Llundain.  Fe'u harweinir gan John Glyn Jones.

Lleisiau Mignedd

A hwythau o ardal Dyffryn Nantlle mae canu ym mêr esgyrn y côr hwn. Enillwyr sawl gwobr gan gynnwys prif wobr Oireachtas Iwerddon. Dyma gôr yn rheng flaen ein corau merched cyfoes. Ceren Lloyd yw'r arweinydd.

Meibion Dwyfor

Fe'i sefydlwyd yn 1975. Daw'r aelodau o Ben Llŷn, Eifionydd a Meirionnydd. Enillasant sawl gwobr yn y Genedlaethol a buont ar daith yn Iwerddon, Yr Alban, Ffrainc a'r Eidal.  Buddug Roberts yw arweinyddes y Côr.

Piantel

Ffurfiwyd Piantel gan Dylan Cernyw ac Annette Bryn Parry yn 2005. Mae'r cerddorion dawnus yma wedi rhannu llwyfan â Bryn Terfel, Rhys Meirion, Katherine Jenkins ac eraill.

Dylan Wyn Rowlands

Mab fferm o blwy Ffestiniog. Astudiodd y delyn gydag Ann Griffiths yng Ngholeg Cerdd a Drama Caerydd. Athro telyn a thelynor preswyl Portmeirion; dysgodd y delyn i Gareth Thomas, cyn-gapten tîm rygbi Cymru.

GIG NOS SADWRN YR WYL - NEUADD ERCWLLF PORTMEIRION O 7 O'R GLOCH YMLAEN

huw chiswell bob delynHuw Chiswell

Llais cadarn, alawon swynol a geiriau syml yw rhai o nodweddion gwaith y cerddor hwn o Gwm Tawe a ryddhaodd ei albym gyntaf 'Rhywbeth o'i Le' nôl yn 1986 a'i ddiwethaf, ond nid ei olaf, 'Neges Dawel', yn 2008.


Bob Delyn a'r Ebillion

Llond crochan Ceridwen o hwyl a hyfdra hyfryd o berlewyg a llesmair. A all Bob achub y ddaear, puro moesau'r genedl ac atal cyhesu byd eang? Gall siŵr.

Tocynnau £15, ar gael ar-lein neu yng Nghaffi Portmeirion, Porthmadog neu Siop Eifionydd, Porthmadog


Prynu tocynnau ar-lein yma

 

Arddangoswyr

1    Aerona
2    Eboni ac Eifori
3    Wooden Spoon
4    Tillysgran Originals
5    Peris + Corr
6    Blas o'r Wlad
7    Lieneke's Flowers
8    Cig Howatson
9    Gemwaith Pat
10    Pig Shed
11    Lora Wyn
12    Donmarhan Jewellery
13    Selective Seafoods
14    Poppy leaf
15    Missypinkx
16    Rustic Cooks
17    Pethau Melys
18    Cryms
19    Siwgr a Sbeis
20    Pant Du
21    Pant Glas Bach Preserves
22    Celtic Herbal Company Ltd
23    Café 528
24    Blas ar Fwyd
25    Glasfryn, Siop Fferm
26    Bodnant Dairy
27    Goetre Farm Preserves
28    Snowdonia Cheese
29    Panos
30    Popty Lleuar
31    Blodau Raca
32    Yr Ardd Fadarch
33    Cwrw Llŷn
34    Hybu Cig Cymru
35    Aran Lamb
36    Moch Llŷn
37    Oyster Catcher
38    Pizza Fire
39    Janglerins
40    Llechi Eirian
41    Dyfal Donc
42    Fflur
43    Poblado Coffi
44    Adorn me Accessories
45    Betws Knitwear
46    Glenlin Crafts
47    Olwen Davies
48    Dewi Jones
49    Grasi
50    Wican Spirit Designs
51    J M Crafts
52    J'Adore Silver
53    Cyngor Gwynedd
54    Hosbis Gwynedd a Môn
55    Yr Urdd
56    Cwt Tatws
57    Debbie's Cake'ole
58    Petros Products
59    Brodydd
60    Llechen Las
61    Foodstation Wales
62    Model Bakery
63    Oink Oink
64    Richlin Dairy Goat Products
65    Amanda Jane's of Anglesey
66    Lysh Liquers
67    Purple Moose Brewery
68    Gwlanog
69    Anglesey Apple Co
70    Kanny Face Painting
71    Bright & Beautiful
72    Celtic Treasure
73    Aberdaron Seafood Ltd
74    Airborne Warriors

Arddangoswyr a-y

Aberdaron Seafood Ltd    73
Uwchmynydd LL53 8DA  01758 760209    
Crancod a gesglir â llaw mewn modd cynaliadwy. Crancod wedi'u trin a chig cranc ar gael.                         Handpicked crab fished in a sustainable manner. Dressed crab and crab meat available.
stevaberdaron@yahoo.co.uk


Adorn me Accessories    44
facebook/adornmeaccessories
Prestatyn
07908222833
Gwneuthurwr a chyflenwr darnau gemwaith ac ategolion unigryw o waith llaw
Creators and suppliers of unique pieces of handmade jewellery and accessories
adornmentcessoriesbykate@gmail

Aerona    1
www.aerona-liqueur.co.uk
Rhedynog Isaf Chwilog LL53 6LQ
01766 810387
Gwirod unigryw wedi ei wneud o aeron aronia a dyfir ar fferm y teulu
A unique liqueur made with aronia berries from plants grown on the family farm
info@aerona-liqueur.co.uk

Airborne Warriors        74
www.airbornewarriors.co.uk
Cilfor, Llandecwyn, LL476YH
01766 770 188
Cwmni lleol dwyieithog sy'n arbenigo mewn rheoli adar a phla.
A local bi-lingual company specialising in bird and pest control.
benjie@airbornewarriors.co.uk

Amanda Jane's of Anglesey    65
ajrankenhohn@aol.com
Cae Owen, Cemaes, LL67 0LN
07776338255
Piclau a finegr ffrwthyau a pherlysiau cartref blasus daionus a mwy
Home made selection of pickles, fruit and herb vinegars and much more.
ajrankenhohn@aol.com

Anglesey Apple Co           69
www.angleseyapplecompany.com
Dwyran, Ynys Môn
01248 440458
Tyfwyr ffrwythau gan gynnwys afalau, gellyg, eirin.  Cynhyrchwyr sudd afal ffres.
Apple, pear & plum growers and suppliers of fresh apple juice & seasonal fruits
susancooper7@btinternet.com

Aran Lamb    35
www.aran-lamb.co.uk
Llanuwchllyn, Y Bala LL23 7UG
01678 540603   
Cig oen cartref, cig dafad, selsyg a byrgyrs. Cynnyrch naturiol cefn gwlad Cymru.
Home produced lamb, mutton, sausages & burgers. Natural Welsh country produce.    
admin@aran-lamb.co.uk

Yr Ardd Fadarch     32
www.yrarddfadarch.com
Glan Meirion Nantmor LL55 4YG
01766 890353
Arbennigo mewn tyfu madarch a datblygu cynnyrch arloesol a chyffrous
Specialists in growing mushrooms & producing exciting and innovative mushroom products
cynan@themushroomgarden.com

Betws Knitwear         45
betwsKnitwear@aol.com
Hafan, Betws y Coed, LL24 0BL
07799 772773   
Siwmperi swmpus wedi eu gwneud â llaw, addas i bawb ac ar gyfer pob achlysur.
Hand crafted chunky knit sweaters perfect for every occasion
betwsKnitwear@aol.com

Blas ar Fwyd         24
www.blasarfwyd.com
Heol yr Orsaf, Llanrwst, LL26 0BT
0149 2640215
Arlwywyr a siop fwyd sy'n arbenigo mewn bwydydd a diodydd o Gymru a bob man.
Caterer & delicatessen specialising in quality Welsh and continental food and drink.
criw@blasarfwyd.com

Blas o'r Wlad        6
www.blasorwlad.co.uk
Nant y Wrach Bach Llanrwst LL26 0BZ
07747 015681
Arlwywyr ar gyfer bob achlysur, arbenigwyr rhostio cig yn araf. Cynnyrch o'r fferm.
Quality caterers for every occasion. Specialising in slow roasted meats from the farm.
post@blasorwlad.co.uk

Blodau Raca        31
Penisarwaun Caernarfon Gwynedd LL55 3DD
01286 870605   
Blodau a phlanhigion lliwgar i harddu unrhyw achlysur gan y cyflenwr yma o Benisarwaun ger Caernarfon.
Blodau Raca specialises in good quality plants and fresh flowers for every occasion.


Bodnant Dairy    26
www.bodnant-welshfood.co.uk
Tal-y-cafn, Conwy, LL28 5RP
01492 651100
Cynnyrch o safon gan gynnwys hufen, cawsiau, menyn, hufen iâ a cynnyrch llaeth eraill.
Fine dairy products; creams, butter, cheese and ice creams
customerservices@
bodnant-welshfood.co.uk

Bright & Beautiful        71
sharoncooney462@btinternet.com
Brig y Don, Llanaber, LL42 1AQ
07894 160840
Gemwaith difyr a diddorol at bob achlysur wedi eu cynllunio â gofal a'u creu â chariad
Interesting Jewellery for all occasions deisgned for every day wear and special occasions.
sharoncooney462@btinternet.com

Brodydd            59
www.brodydd.com
Dolwen, Abergele, LL22 8NP
01492 575900
Bwydydd poeth llysieuol addas i'r rhai nad ydynt yn blysio i suddo dant i stecsen waedlyd.
Hot vegetarian food carefully prepared using natural produce from sustainable sources.    
www.brodydd.com

Celtic Herbal Company Ltd    22
www.celtic-herbal.co.uk    
Glan-y-Don, Pwllheli, LL53 5YT    07715 326664   
Gwneuthurwyr sebonnau ac eli croen o'r safon orau o gynhwysion naturiol yn unig   
The best natural soaps & skincare using only natural botanical ingredients
tina.skinner@celtic-herbal.co.uk

Celtic Treasure        72
www.celtictreasure.co.uk    
Glenville,Talybont, LL43 2AB   
07906 345412   
Cynlluniau'r Celtiaid yw'r ysbrydoliaeth i'r gwaith hynod hwn.
Celtic Treasure takes its inspiration from ancient Celtic art and designs.   
J-Ahicks@hotmail.co.uk

Cig Howatson        8
www.cighowatsonmeats.co.uk
Llannefydd, Conwy LL165EP
01745 540232
Mae fferm Blaen y Nant yng nghefn gwlad Sir Conwy yn
gartref i fusnes teuluol Howatson
Blaen y Nant farm in the Conwy countryside is home to the Howatson family business
post@cighowatsonmeats.co.uk

Cwrw Llŷn        33
www.cwrwllyn.com   
Lôn Dewi Sant Nefyn LL53 6EG
01758 750440   
Cwmni cymunedol sy'n hyrwyddo'r ardal, tafarnau traddodiadol a chwrw go-iawn.
A community brewery group that cares about local promotion, traditional pubs and real ales.
post@cwrwllyn.com

Cwt Tatws        56
www.cwt-tatws.co.uk
Towyn, Tudweiliog, LL53 8PD
01758 770 600
Casgliad amrywiol a dethol o ategolion a gwaith crefftwyr o Gymru.   
Cwt Tatws offer a wide range of gifts & accessories and promotes Welsh arts and crafts.
daloni@cwt-tatws.co.uk

Cyngor Gwynedd        53
www.gwynedd.gov.uk.
Stryd y Jel, Caernarfon LL55 1SH 012866 79398
Mae'r Cyngor yn helpu i gynnal digwyddiadau a chystadlaethau amrywiol sy'n hybu'r economi.
Gwynedd is a great place to host major events and festivals.
All the details you need ar here.
hughedwinjones@gwynedd.gov.uk

Dewi Jones        48
Cae Siencyn, Ceunant, Llanrug    01286870033   
Turniwr coed traddodiadol.
Traditional wood turning craft.

Donmarhan Jewellery    12
www.donmarhan.co.uk   
MaesyGarth Minffordd LL48 6EE
07973 342593       
donmarhan@yahooo.co.uk

Dyfal Donc    41
www.dyfaldonc.com   
Gordon Terr Bethesda LL57 3NR
07796623580   
Bathodynnau a chardiau cyfarch ynghyd ag ategolion diddorol a gwahanol i'r arfer.
Badges, greeting cards & interesting accessorises sold online & at gift and craft fairs.
dyfaldoncysiop@gmail.com

Eboni ac Eifori    2
www.eboniaceifori.co.uk   
43 Stryd Fawr, Pwllheli,  LL53 5RT
01758 614866   
Cyffug wedi ei wneud gartref ym Mhwllheli i rysáit draddodiadol o Ben Llŷn.
Tablet type fudge totally home made in Pwllheli to a traditional Welsh recipe.   
andrew@eboniaceifori.co.uk

Fflur                       42
www.fflur.co.uk
Prenteg, Porthmadog LL49 9SS
07772 596623
Cynllunydd ifanc lleol ddawnus sydd wrthi'n gwneud enw iddi'i hun ym myd ffasiwn Llundain.
Up and coming desinger who has worked with Lulu Guinness, Karen Millen, Alexander McQueen.
fflur.owen@network.rca.ac.uk

Foodstation Wales        61
www.foodstation.wordpress.com
Gordon Terr Bethesda LL57 3NR
07865-065514
Arbennigwyr bwydydd y Canolfor: olifau, ffrwythau sychion, baclafa, locwm a mwy.
Specialist suppliers of olives, nuts, baklawa, Turkish delight,
& Mediterranean foods.
foodstationwales@gmail.com

Gemwaith Pat        9
twitter.com/dylantheharpist
Llety Fadog, Ffestiniog  LL41 4PS    07702 489824   
Dewis eang o emwaith cywrain wedi eu cynllunio'n grefftus, addas ar gyfer pob achlysur.
Finely crafted hand made jewellery for all special occasions
dylanwynrowlands@btinternet.com

Glasfryn, Siop Fferm    25                                                                                              www.siop-glasfryn.com
Glasfryn, Y Ffôr LL53 6PG
01766 810 044
Enillydd sawl gwobr am gig eidion Cymreig, cynnyrch lleol ffres tymhorol a phrydau parod
Award winning Welsh beef and quality seasonal Welsh produce & homemade ready meals
siopfferm@glasfryn.co.uk

Goetre Farm Preserves    27
www.goetrefarmpreserves.co.uk
Caerdeon, Y Bermo, LL42 1DZ    07788523973   
Cyffeithiau fferm gan gynnwys jamiau, sawsiau a chatwadau o safon.   
Founded in 2004, superb Welsh farm preserves, high quality jams, sauces & chutneys.
mail@goetrefarmpreserves.co.uk

Grasi            49
www.grasi.co.uk   
Pencaenewydd, LL53 6RD   
07717045465
Sefydlwyd Grasi i gynnig anrhegion a chrefftau llechi arloesol o safon uchel.
Grasi was formed to offer innovative quality handcrafted slate products for the home.
info@grasi.co.uk

Gwlanog        68
www.facebook.com/gwlanog    Pencaenewydd, LL53 6RD   
07817626552   
Gwaith ffelt a gwlan unigryw wedi ei wneud â llaw ar y fferm ger Pwllheli.
Unique handmade felt and wool  produce made on the farm near Pwllheli
gwlanog@gmail.com

Hosbis Gwynedd a Môn    54
www.hospiceathomega.co.uk
Ysbyty Eryri Caernarfon LL55 2YE
01286 662772
Mae'r tîm yn ategu'r cymorth ar gael yn y gymuned i gleifion â salwch sy'n bygwth bywyd.
Hospice at Home Nursing Service provides nursing care to patients during their illness.
www.hospiceathomega.co.uk

Kanny Face Painting    70
facebook/KannyFacesFacepainting
Waunfawr, LL55 4BX
07979615984
Peintio wynebau plant a phobol ar gyfer unrhyw achlysur.
Face painting for any occasion or event with Kanny Faces Facepainting by Kelly Duffy & Annie Maycox
facebook/KannyFacesFacepainting

Llechen Las        60
www.link2portal.com
Tanygrisiau, LL41 3SB   
01766831460   
Gwaith llechi a chrefftwaith wedi ei wneud o lechi gorau Cymru o Flaenau Ffestiniog
Slate crafts made from Blaenau Ffestiniog's best hand quality hand cut slate
alanhicks751@googlemail.com

Llechi Eirian        40
www.dimgwefan.com
Ysbyty Ifan, LL24 0PD
07761008946   
Gwaith llechi cywrain a chreadigol wedi ei wneud yng Ngwernhywel, Ysbyty Ifan
Uniquely creative slate crafts and gifts created by hand near Betws y Coed
eirianghb@yahoo.co.uk

Lieneke's Flowers        7
www.blomstervill.no
Cae Rhydau, Pontrug, LL55 2TN
07510511631
Trefnydd blodau o'r Iseldiroedd yw Lieneke van der Veen sy'n arbenigo mewn blodau priodas.
Lieneke van der Veen is a florist from Holland specialising in wedding flowers.
blomstervill@robin.no

Lora Wyn        11
www.lorawyn.com   
Y Groeslon,  LL54 7TG
07837687360
Gemwaith a ysbrydolwyd gan batrymau a lliwiau byd natur i greu darnau syml ac eiffeithiol.
Inspired by the intricate patterns and forms of nature to create simple, effective jewellery.
lorawyn@gmail.com

Lysh Liquers        66
www.lysh.co.uk    
Dolanog, Y Trallwng SY21 0LW
07866 547894
Gwirodydd wedi eu gwneud ar fferm y teulu o ffrwythau'r berllan a chloddiau'r meysydd.
Lysh Liqueurs are hand made on the family farm using fruits growing in the orchards.
gwenane@btinternet.com

Missypinkx        15
facebook.com/missypinkx
Penrhyndeudraeth LL48 6AT   
07747848470   
Gemwaith cain addas ar gyfer pob achlysur wedi ei wneud â gofal a chariad at y grefft
Creative jewellery for every occasion made with skill and worn with pride
missypinkx@gmail.com

Moch Llŷn                   36
facebook/MOCH-LLYN
Penarfynydd, Rhiw LL53 8AG
07966 705138   
Beth am tocyn anrheg Moch Llŷn yn anrheg Nadolig difyr a derbyniol gan bawb?
Producers of the finest quality pork from the Llŷn peninsula near Aberdaron
facebook/MOCH-LLYN

Olwen Davies                 47
 www.usborne.com
Bangor, Gwynedd   
01248 853285
Llyfrau lliwgar clawr caled a chlawr meddal i ennyn chwilfrydedd plant o bob oed.
Usborne books, almost every type of children's book for every age from baby to young adult.    olwendvs@yahoo.co.uk

Oyster Catcher                 37
oystercatcheranglesey.co.uk
Llyn Maelog, Rhosneigr LL64 5JP    01407 812829
Academi goginio sy'n ceisio helpu pobl ifanc wireddu eu huchelgais i fod yn gogyddion.
This chef academy and social enterprise helps local young people fulfil their dreams.
oystercatcheranglesey.co.uk

Pant Du            20
www.pantdu.co.uk   
Penygroes, LL54 6HE
01286 880806
Gwinllan a pherllan yn ardal Nantlle. Cafodd y botel gyntaf o win ei chynhyrchu yn 2010.
A vineyard and orchard in Nantlle; the first bottle was produced in 2010.    
post@pantdu.co.uk

Pant Glas Bach Preserves    21
www.jam-chutney.co.uk   
Llanasa, CH8 9DH
07535 977134
Cynhyrchydd cyffeithiau cartref ac ennillydd sawl gwobr genedlaethol am eu cynnyrch da.
A Welsh national award winning artisan producer of home-made quality preserves.
brian@jam-chutney.co.uk


Peris + Corr        5
www.perisandcorr.com
Y Barics, Nantlle, LL54 6BD
01286 881787
O'u stiwdio yn Nantlle mae Peris a Corr yn cynnig gwasanaeth argraffu ecogyfeillgar.   
An eco-friendly screen printing and organic textiles company based in Nantlle.   
info@perisandcorr.com

Pig Shed            10
www.tymawrpigshed.com   
Ty Mawr, Llanfair,  LL46 2SA
07709 587172
Bagiau o bob lliw a llun wedi eu llunio o ledr ystwyth a gwlân o'r Alban a Chymru.
Scottish wool plaid and beautiful Welsh wool bags united with buttery soft leather   
tymawrpigshed@btinternet.com

The Pizza Fire        38
www.thepizzafire.co.uk
Aberadda, Llangollen, LL20 8EU
07539227877
Pizzas wedi gwneud â lllaw a'u crasu mewn ffwrn glai dros dân coed.
Handmade pizzas baked in minutes in a clay oven over a wood fire.
enquiries@thepizzafire.co.uk

Poblado Coffi        43
www.pobladocoffi.co.uk    
Bryn Difyr, Pen Bonc, LL54 7UB    07772156306
Ffa coffi i bawb sy'n hoffi coffi. Dyma goffi difyr o Ben Bonc i'r bwrdd brecwast dethol a doeth.
Unique coffee beans grown with care, roasted with passion and served with grace.
steffhuws@hotmail.com

Poppy leaf        14
www.poppyleaf.co.uk

Waen Wen, Bangor, LL57 4UF    07531 200489   
Argraffu cynlluniau difyr a gwreiddiol ar grysau a hwdis organig, naturiol, neis.
Poppy Leaf print gorgeous, original designs onto quality organic t-shirts & hoodies.
info@poppyleaf.co.uk

Purple Moose Brewery    67
www.purplemoose.co.uk
Porthmadog, LL49 9DB
01766515571
Bragdy deugain casgen o'r Port yw'r Mws Piws a ddechreuodd fragu yn ystod haf 2005.
Purple Moose Brewery is a '40-Barrel' micro-brewery based in Porthmadog since June 2005.
lawrence@purplemoose.co.uk

Rustic Cooks        16
www.facebook.com/rusticcooks
Wrexham, LL13 0LL
07762403472
Cegin faes addas i goginio amrywiaeth o gigoedd yn yr awyr iach.
Field kitchen with a variety of cooked meats for every occasion.
www.facebook.com/rusticcooks

Selective Seafoods        13
www.selectiveseafoods.com
Tudweiliog LL53 8BJ0
01758 770 397    
Prosesu crancod a chimychiaid ger Aberdaron. 90% o'r cynnyrch lleol i'r ardal hon.
Selective Seafoods offer the first humanely dispatched crabs and lobsters in North Wales.
mary@selectiveseafoods.com

Siwgr a Sbeis        19
www.siwgrasbeis.co.uk
Llanrwst, LL26 0PQ
07880 528274
Un o'n prif gwmniau pobi cacennau cartref a melysfwyd ac un o'r goreuon yng Nghymru.
One of Wales' finest bakers specialising in the art of making and baking all manner of cakes.
siwgrasbeis@btinetrnet.com

Snowdonia Cheese        28
www.snowdonia-cheese.co.uk                                                                                                   Cefndy Road Pk, Rhyl, LL18 2HJ
07734147020
Cawsiau gwych ar gyfer pob achlysur gyda dewis newydd annisgwyl i'r cwsmer.    
Premium cheeses for every occasion with the aim of offering a new sense of choice.   
laura@snowdonia-cheese.co.uk

Tillysgran Originals        4                                                                                   www.walkaboutcrafts.com
 Nazareth, LL54 6DT
01286 880382
Stondin sy'n gwerthu llawer o bethau amrywiol a diddorol o weithdai Glan-y-Pwll.
A stall selling hand made children's quilts, bags & origami reated by Meg Hamilton.
www.walkaboutcrafts.com

Yr Urdd            55
www.urdd.org
Llys Castan, Bangor, LL57 4FH
01248 672100
Mudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc gyda 50,000 o aelodau trwy Gymru.
An exciting, dynamic movement for children and young people in Wales, with 50,000 members.
guto@urdd.org

nôl i top/back to top

MARCHNAD ERYRI - SNOWDONIA MARKET

Café 528        23
Caernarfon, Gwynedd
01286 870117
Bwydydd anghyffredin i figaniaid
Vegan chocolate, crisps & berries.

Cryms            18
Llwyndyrus, Gwynedd        01766 830 329
Bisgedi a chacennau cartref.
Home made buiscits & cakes.

Debbie's Cake'ole        57
www.debbiescakeole.co.uk
Manod, Blaenau FF. LL41 4AF
01766 830 329
Arbennigo mewn pobi ac addruno cacennau ar gyfer pob achlysur.
Debbie is an experienced cake maker & decorator. Cakes for every occasion.
www.debbiescakeole.co.uk

Glenlin Crafts        46
www.glenlincrafts.co.uk
Stryd Dienw, Llananhysbys   
01766 01766
Crefftau wedi eu gwneud â llaw mewn lle cyfrin gyda llawer o ddyfeisgarwch a gofal.
Handmade crafts created with care and an expert eye for the finest detail.
post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

Model Bakery        62
www.marchnadporthmadogmarket.co.uk
Blaenau Ffestiniog, LL41 3DB
01766 832308
Pobydd gyda detholiad unigryw o gynnyrch Cwrdaidd wedi eu creu ar y safle.
A range of unique quality products invented by the owner including spicy Kurdish pasties.
post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

Oink Oink        63
elamair@hotmail.co.uk
Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd
07974 796357
Selsyg, porc a chynnyrch moch a fegir ar y fferm yn Llithfaen a gyflenwir gan Oinc Oinc.
Pork and Sausage  suppliers using hand reared pigs from their farm in Llithfaen.
elamair@hotmail.co.uk

Panos            29
www.marchnadporthmadogmarket.co.uk
Stryd Olifau ger Mynydd Athos
01766 01766
Arbenigwr ar fwydydd o wlad Groeg o bob math yn enwedig olifau sgleiniog maethlon ir.
A huge variety of Greek produce
and specialities including a superb selection of olives.
 post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

Pethau Melys        17
www.pethaumelys.co.uk
Pen Cei, Porthmadog LL49 9AT    07791891168
Caffi a Siop ym Mhen Cei gyda chrefftau a thecstiliau, coffi da a chacennau.
A coffee & craft shop, handmade pottery & textiles made on site, great coffee & cakes.pethaumelys@mail.com

Petros Products        58
www.marchnadporthmadogmarket.co.uk
Cwm Psematismenos, Ciprys        01248 371588
Cynnyrch o stâd y teulu yn nyffryn ffrwythlon Psematismenos ar ynys Ciprys.
The Petros family are renowned for their exquisite traditional Mediterranean products.
petros.produce@yahoo.com

Popty Lleuar        30
www.marchnadporthmadogmarket.co.uk
LLeuar Fawr, Pontllyfni    01286 660268
Cyflenwir cynnyrch i 43 busnes trwy Wynedd a Môn a chynigir gwasanaeth arlwyo partion.
Supplying cakes to 43 businesses in Gwynedd & Môn; outside catering for private parties.
post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

Richlin Dairy Goat Products    64    www.marchnadporthmadogmarket.co.uk
Llangwnnadl, Pwllheli LL53 8EG
07733052216
Caws gafr meddal a chaws gafr caled wedi eu gwneud â llaw yn y dull traddodiadol.
Hand-made soft and traditional hard cheeses made from goat's milk.
hurst3@tiscali.co.uk

Wican Spirit Designs    50     www.marchnadporthmadogmarket.co.uk
Stryd Fawr, Llanhebsant
01766 01766
Crefftau wedi eu gwneud â llaw
dros lawer awr o fwynder maith gyda chanlyniadau trawiadol.
Hand made crafts produced exclusively for the enjoyment of our customers.
post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

P1020721Wooden Spoon        3    www.marchnadporthmadogmarket.co.uk
Stryd Llwy Hudol, Llandrobwll
01766 01766
Crefftau wedi eu gwneud â llaw, rhai â dwy law ond pob un wedi â gofal dwys a medrus.
Hand made crafts of unique provenance and sublime creativity made just for you. 
post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

 nôl i top/back to top